ใบรับรอง (Certificate)

MCSD 4
MCP 2
Specialist 4
analytics eng cer 844
adwords en cer 844